Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om de leveringen van producten aan consumenten te regelen.

Deze voorwaarden hebben betrekking op aankopen die door de consument op de site www.scentandgroom.com worden gedaan. Daar waar wordt gesproken over klant kan ook consument worden gelezen. De site www.scentandgroom.com wordt beheerd door The Scent Company.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door The Scent Company, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van consument wordt door The Scent Company uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

1.4.The Scent Company is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

1.5.Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door The Scent Company zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

2.1.The Scent Company is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1.De consument is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

3.2.The Scent Company behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3.3.Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft The Scent Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

4.1.Alle door The Scent Company genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan The Scent Company bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient The Scent Company schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

4.2.Overschrijding van de door The Scent Company opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.3.In geval The Scent Company de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van The Scent Company op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4.4.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan The Scent Company te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The Scent Company zal de cosnument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal The Scent Company de consument hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal The Scent Company daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

5.4.In afwijking van lid 3 zal The Scent Company geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The Scent Company kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

6.1.In geval van tussentijdse opzegging heeft The Scent Company naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de consument daarvan heeft.

6.2.De vorderingen vanThe Scent Company op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan The Scent Company ter kennis gekomen omstandigheden The Scent Company goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien The Scent Company de consument bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

6.3.In de hierboven genoemde gevallen is The Scent Company bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van The Scent Company schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Afkoelingsperiode

7.1.Nadat de consument het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien dagen (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met The Scent Company te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2.Indien de consument de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan The Scent Company te melden. De klant dient het product - na overleg met The Scent Company - te sturen naar een doorThe Scent Company vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3.Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met The Scent Company ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal The Scent Company deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat The Scent Company het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. The Scent Company behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van The Scent Company of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.4.Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel vanThe Scent Company schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal The Scent Company de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. The Scent Company heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 8. Betaling

8.1.Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

8.2.Als de consument een factuur van The Scent Company niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de consument in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van The Scent Company op consument onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Garantie

9.1.De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1.Alle aan de consument geleverde goederen blijven eigendom van The Scent Company tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

10.2.De consument is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van The Scent Company , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens The Scent Company heeft voldaan.

10.3.Ingeval The Scent Company de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van The Scent Company op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1.Indien The Scent Company door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2.Ingeval van Overmacht heeft consument geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als The Scent Company als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

11.3.The Scent Company zal consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn

12.1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aanThe Scent Company

12.2.Indien een klacht gegrond is zal The Scent Company de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. Op elke overeenkomst tussenThe Scent Company en de consument is Nederlands recht van toepassing. Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

 

The Scent Company

Postbus 156

1190 AD Ouderkerk aan de Amstel

+31 20 4720154

info@scentandgroom.com

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van The Scent Company